Вход

Попитахме Експертите

15.09.2023

Metamorfica

Ролята на обратната връзка в инициативите за развитие на хора

Обратната връзка е ключов инструмент в стратегиите за развитие на хора, като играе решаваща роля в подобряването на производителността, удовлетвореността от работата и личното развитие. Във времена на бързи промени и конкуренция, тя става все по-ценен инструмент. За да разгледаме дълбочините на този важен аспект на управлението на човешките ресурси и как обратната връзка може да трансформира организационната култура, поканихме да споделят Полина Йорданова - Co-founder and Managing Director, Десислава Цветанова - Business and People Development Coach и Самуил Ботев, Creative Partner от Метаморфика.

1. Как ефективната обратна връзка допринася за професионалното израстване и усъвършенстване на уменията на хората?

За да бъде ефективна една обратна връзка и да допринесе положително за професионалното развитие на хората, е необходимо първо да се изгради култура на доверие, приемане на различията и управление на емоциите. 

Доверието се изразява в това да бъдем себе си и да да бъдем открити спрямо своите мисли и идеи без страх, че ще бъдем осъдени и отхвърлени. В една компания, която има култура на доверие няма грешки, а само възможности за надграждане и натрупване на опит.

Ефективната обратна връзка допринася за професионалното и личностно израстване на човек, тъй като ни дава различни перспективи за дадена ситуация и поведение, повишава осъзнатостта за нашите действия и това как чувствата и емоциите са повлияли поведението ни, изгражда култура на доверие и споделяне, спомага осъзнаването и приемането на различията на другите и адаптирането на собственото ни поведение и стила на комуникация в различни ситуации спрямо хората отсреща.

Управлението на поведението и реакциите ни, позволява да споделяме какво чувстваме и какви емоции преминават през нас, отново без страх от осъждане, което води до по-добро разбиране на думите и действията ни. Това всъщност е емоционалната пластичност -  умението ни да разпознаваме емоциите си, да се дистанцираме от тях, за да ги трансформираме в градивни стъпки и поведение.

2. Какви стъпки препоръчвате на организациите, които искат да насърчат култура, в която талантите активно търсят обратна връзка, за да подпомогнат развитието си?

За да се насърчи култура, в която хората активно да дават и получават обратна връзка, е необходимо: 

  • да има фокус върху ясни и структурирани процеси по даване и получаване на обратна връзка
  • лидерския екип да бъде role model
  • да се развиват меки умения, като активно слушане и задаване на въздействащи отворени въпроси
  • прозрачност относно обратната връзка и предприетите действията в последствие

 

3. Как обратната връзка може да бъде ефективно интегрирана във формалните програми за обучение и развитие, за да се постигне максимално въздействие върху индивидуалния прогрес?

Всяка една програма за развитие е необходимо да включва трите важни елемента - приемане на различията, комуникационни умения и емоционална пластичност. Също така да се отдели достатъчно време за изготвянето на индивидуална обратна връзка с достатъчно детайли, от които директно да могат да се извлекат следващи стъпки. 

4. Каква според вас ще бъде ролята на обратната връзка в рамките на инициативите за развитие на хората, като се има предвид променящото се естество на работата и ученето?

Обратната връзка и културата, която подпомага тя да бъде ефективна, допринася на хората за обогатяване - да виждат себе си през различни перспективи и да развиват умения, които ще ги направят успешни във всички сфери на живота. Като това да разбират, управляват и трансформират емоциите си в поведение, което е в синхрон с техните ценности и цели, да разбират и приемат различията у хората, да изразяват себе си и това, което мислят по градивен начин. Също така да слушат другите с разбиране и приемане и да не са подвластни на емоции при взимането на решения, а базирани на информация и в полза на всички участници. Ключови са гъвкавостта, ангажираността и мотивациятта дори и в предизвикателни моменти.

Създаването на култура, където хората се чувстват свободни да дават и получават обратна връзка ще бъде все по-важно занапред, тъй като все повече хора и организации работят от вкъщи, което ги лишава от  възможностите за неформални разговори, случващи се с колеги в офисните простраства.