Вход

Съвети за Кандидати

10.04.2024

Росена Ценова

Променящите се изисквания към кандидатите за HR позиции

През последните години, динамиката на пазара на труда и по-специално в HR сектора, отбеляза значителни промени. Забелязва се спад в наемането на нови служители в различни сектори, особено в ИТ индустрията, което оказва влияние на броя на отворени позиции за HR Специалисти. Работодателите са по-селективни и с високи очаквания към уменията и квалификацията на кандидатите. Как това се отразява на изискванията за HR позиции поканихме да разкаже Росена Ценова, Team Lead & Recruitment Excellence Partner - Sales & Marketing, Finance & Administration and Life Science от екипа ни.

Как се промениха изискванията към кандидатите за HR позиции през последните години?

Росена: HR специалистите все повече се разпознават като партньор на бизнеса и от тази гледна точка уменията като стратегическо мислене и разбиране на бизнес моделите са важна част от изискванията към специалистите от сектора. Кадрите на всяка организация са двигателят, без който бизнес целите няма как да бъдат реализирани. Умението за разбиране на финансови доклади и изграждане на програми за развитие на талантите са ключови.

Комуникационните и междуличностни умения са все така значими. Способността за изграждане на конструктивни отношения са основни изисквани към HR специалистите. Това включва умения за преговори, управление на конфликти и изграждане на взаимоотношения, както вътре в компанията, така и с външни партньори.

Колко важни са технологичните умения за кандидатите за HR позиции в съвременния бизнес контекст?

Росена: С нарастването на ролята на дигиталните технологии, технологичната грамотност се превръща в задължително условие. Разбирането и управлението на софтуер за управление на човешки ресурси (HRMS), системи за проследяване на кандидати (ATS) и платформи за обучение и развитие (LMS) са сред основните умения. Дигитализацията на HR процесите също е силно изразен тренд, като опитът с внедряването на подобни системи се счита за конкурентно предимство.

Уменията за управление на данни също придобиват все по-голямо значение, тъй като организациите използват данни за изграждане на своите HR стратегии, включително анализ на подбора и запазването на персонала, оценка на производителността и измерване на удовлетвореността на служителите.

В кои аспекти компаниите очакват стратегическа подкрепа от своите HR специалисти?

Росена: Опитът от COVID-19 пандемията и последващите промени в работната среда подчертаха необходимостта от гъвкавост и способност за адаптация към нови условия на работа. Промените спрямо дистанционна работа, хибриден модел и работа от офиса са много динамични и се осъществяват с ключовата роля на HR звеното. Налага се изграждане на нови политики и вътрешна организация. Водещи са уменията за планиране и управление на очакванията, защото това рефлектира силно върху удовлетвореността и задържането на кадрите в организацията.

Значимостта на HR специалистите във всяка компания е безспорна, като се откроява готовността за непрекъснато обучение, адаптация и търсене на иновативни решения в отговор на ежедневните предизвикателства и динамичната работна среда.