Вход

В нашия фокус

27.03.2023

Галина Стоилова

Скритите ползи от изследването на очакванията на талантите в една организация

Мотивационните фактори на даден човек могат да бъдат различни както през различните периоди на живота му, така и в зависимост от неговия темперамент и характер.

Същото важи и за талантите в една компания. В зависимост от етапа, в който се намират те в кариерния си път, има голяма вероятност приоритетите им да се променят във времето. Защо е важно компаниите целенасочено да инвестират време и ресурс в изследването на очакванията на своите служители и какви са скритите ползи от ефективното събиране и използване на подобна информация, поканихме да сподели Галина Стоилова, HR consultant в нашия екип.

 

Защо е важно компаниите да познават очакванията на своите служители?

Познаването на очакванията на екипите и хората в тях спомага за създаването на по-ефективни и успешни бизнес стратегии, както и подобряването работната среда и условия на труд, тъй като дава възможност бизнес целите и методите им за постигане да бъдат калибрирани спрямо нуждите и очакванията на хората, които ежедневно работят за постигането им.

Изследването на очакванията на служителите може да се използва и като инструмент за оценка на ефективността на персонала. Ако хората от една компания очакват определени условия от работната си позиция и тези очаквания не отговарят на реалността, това може да се отрази на тяхната ефективност, оценка и отношение към организацията и да има отрицателно въздействие върху общата производителност.

Изследването на очакванията ни дава база за вземане на адекватни мерки за задържане и повишаване на удовлетвореността на служителите спрямо техните очаквания.

 

Как организациите ефективно да събират и използват подобна информация?

В зависимост от спецификата на компанията, размерът и качеството на изградени комуникационни канали, работодателите използват различни методи за събиране на информация като най-често срещаните са:

Регулярни срещи между мениджмънта и персонала – те предоставя възможности за открит диалог, в който талантите са поощрени да споделят своите нужди и очаквания. Ползите, които можете да получите са информация, която да се използва като повод за предприемане на по-задълбочени изследвания относно повдигнатите теми, а недостатъкът е публичността и липсата на желание служителите да влязат в директна комуникация по наболяли въпроси.

Анкети или друг вид писмени въпросници - този метод дава възможност за събиране на по-конкретна и структурирана информация, която може да се използва за вземане на решения и определяне на дългосрочна стратегия за действие. Ползите тук са извличане на определена информация, а ограниченията идват от зададените параметри, които могат да не позволят на анкетираните да изразят всичко, което желаят.

Интервюта – те предлагат индивидуален подход към всеки служител и може да генерира много информация. За съжаление отнема много време и е нужно предварителна подготовка на специалиста, който ще го провежда.

В допълнение има различни инструменти на пазара, които могат да предоставят различни анализи относно очакванията и удовлетвореността на служителите. Експертите от Асърт центъра на Manpower препоръчват изследванията по методологиите на Harrison или за по-големи организация Net promoter score.

Въпросникът за работни предпочитания на Harrison може да ни даде нужната информация за вземане на стратегически решения на няколко нива - за цялата компания, за отделни екипи както и за конкретни таланти, които искаме да задържим. С помощта на инструментите на Harrison получаваме един по-задълбочен поглед върху нашите специалисти и екипи, разглеждайки осем различни направления на очаквания, свързани с:

  • възможности за развитие в компанията
  • признание и оценка за извършваната дейност
  • възнаграждение
  • спазването на баланса личен/професионален живот
  • правомощия за вземане на самостоятелни решения
  • начин на общуване в работната среда
  • предпочитания за социални контакти
  • лични очаквани

Резултатите освен че покажат какъв е фокусът на служителя в момента също така могат да дадат информация и за степента на удовлетвореност по този показател. Изследването е отличен инструмент, на база на чиито резултати могат да се проведат индивидуални разговори и да се очертаят нужните промени, за да се срещнат очакванията с реалността.

 

Как инвестирането в ангажиране и развитие на таланти води до дългосрочни ползи?

Всяка инвестиция в ангажиране на екипите и  хората, работещи в компанията в дългосрочен план би донесла позитиви. Проучванията по темата доказват, че целенасочената работа в посока развитие и ангажиране на талантите в една организация  води до следните положителни ефекти:

Повишаване на мотивацията и удовлетвореността на служителите - Ако хората в една организация са доволни от работните условия, те ще бъдат по-мотивирани да постигат по-добри резултати. Постигането на високи резултати би следвало да ги мотивира да стават все по-добри в работата си.

Увеличаване на ефективността - Когато талантите се чувстват оценени и имат възможности за развитие, те обикновено работят по-усърдно и продуктивно, което може да доведе до по-голяма ефективност и успеваемост.

Подобряване качеството на услугите или продуктите - Добре подготвените и обучени екипи и служители, могат да допринесат за системното подобряване на услугите и предлаганото качество. В този процес е важно да имат свободата да изразяват своето мнение и да бъдат включвани в редица формати, които да ги насърчават да споделят идеите си.

Засилване на усещането за принадлежност - Когато хората възприемат организацията като семейство, към което желаят да принадлежат, много трудно биха взели решение да напуснат. Усещането, че човек е част от нещо по-голямо и има възможност чрез своите действия да го променя, е един от най-естествените начини за създаване на усещане за принадлежност.

Увеличаване лоялността на клиентите - Неоспорим факт е, че хората обичат да работят с хора и често клиентите търсят определен човек, с когото са свикнали да общуват и им харесва именно той да извършва услугите, които се предлагат.

Грижейки се за благосъстоянието на служителите си, всъщност компанията работи и в посока грижа за своите клиенти.

Инвестицията в ангажиране и развитие на хората е една от най-важните за всяка организация, която се стреми към устойчиви резултати на пазара.