Вход

В нашия фокус

17.07.2023

Ивелина Петкова

Gestalt методът като мост към продуктивна и удовлетворяваща работна среда в организациите

Гещалт подходът към организациите представлява интегриран, холистичен поглед върху функционирането на организациите и хората. По същество, той олицетворява практически ориентиран към действие подход към организационната промяна, като предлага уникални методи, основани на принципите на Gestalt-психотерапията.

Как методът може да преобърне една нездравословна работна среда, така че компанията да обслужва своята изначална нужда и мисия, поканихме да разкаже Ивелина Петкова, Мениджър Бизнес Развитие от екипа ни, както и сертифициран Gestalt психолог.

Какви са разликите между организациите на вчерашния и на днешния ден?

Вчерашните организации обикновено възприемаха по-структуриран, йерархичен подход към работата. От друга страна, днешните организации са по-гъвкави, насочени към човешкия фактор много по-силно от преди и са склонни да се фокусират повече върху определянето на ценности и фирмена култура.

В миналото компаниите често наемаха кадрите си спрямо техните така наречени „твърди умения“, изискваха от тях определени резултати и сменяха техните работни места и нива спрямо постигнатите резултати, като част от структуриран процес на професионално развитие. В днешно време връзката между управлението на човешките ресурси и организационната ефективност е значително по-различна, което акцентира върху еволюцията в съвременните организационни структури. Днес организациите залагат на личностните качества на даден талант, а не само на техните умения, знания и професионален опит. Все повече компаниите залагат на това да осигурят на служителите и работниците си грижа и подкрепа в работния процес.

Разработването на корпоративни ценности в историята на дадена компания несъмнено има дълготраен и положителен ефект върху организацията и нейната култура. Това е най-мощният инструмент за ангажиране на служители. Да създадат здравословна работна среда, в която кадрите им да се чувстват специални, се превръща в най-важната мисия за голяма част от партньорите ни. Ставаме все по осъзнати за това, че всеки от нас изпитва нуждата да чувства, че допринася за благосъстоянието на света.

По какъв начин Gestalt метода помага на компаниите да извървят пътя към продуктивна и удовлетворяваща работна среда?

Гещалт теорията насърчава холистичния възглед за хората и организациите. Тя предполага, че индивидът и организацията трябва да се разглеждат като едно цяло, а не като изолирани части. Тоест всеки един човек да може да се чувства оценен и значим, за да изпита желанието да даде своя труд по качествен начин. Отделните звена и хора да могат да си взаимодействат безпроблемно във всяка една ситуация, като Гещалт подходът помага да се открие нов организационен език чрез възможностите, предоставени от промените, настъпили по време на програмата.

Гещалт консултантите прилагат смесица от техники базирани на Гещалт психология и терапия, организационно развитие и обща теория на системите. Техните интервенции могат да улеснят осъществяване на промени в организациите чрез създаване на интерактивно, ангажиращо и ориентирано към човека преживяване за всички участници.

Така ръководителите на екипи откриват нови начини на функциониране, които водят до дълбоки промени и подобряване на производителността.

Фокус на Гещалт теорията е как човешкият мозък интерпретира информацията за взаимоотношенията и йерархията, което също може да бъде от полза в процесите на вземане на решения и ефективната работна организация.

Кое е необходимо да “излекуваме” чрез Gestalt практиките, за да превърнем работата в смислено и желано занимание?

На първо място е необходимо да подобрим комуникацията и взаимодействията, като Гещалт програмите насърчават откритата и честна комуникация, която може да разгадае проблемите и да даде възможност за тяхното разрешаване, насърчавайки по-здравословни взаимодействия между членовете на екипа. Гещалт консултантите се фокусират върху подобряването на настоящето и разрешаването на недовършените въпроси, за да помогнат на компаниите да създадат среда, която е едновременно продуктивна и удовлетворяваща за техните служители. По този начин не само подобряват резултатите на цялостната организационна структура, но и създават ангажирани и удовлетворени служители, които се превръщат в посланици на компанията. Ключовите области, които могат да се възползват от процеса на "изцеление", чрез Гещалт програмите са следните:

  • Справяне със ситуации или конфликти, които може да са се отразили негативно на работната култура или морала на служителите.
  • Повишаване на самосъзнанието и разбирането, както и тяхното насърчаване. В работна среда това може да включва осъзнаване от страна на служителите на техните роли, отговорности и тяхното въздействие върху колегите и организацията.
  • Приоритизирането на собствените нужди са от решаващо значение за „излекуването“ и превръщането в експанзивен човек. Същият принцип може да се приложи на работното място, като позволи на служителите да осъзнаят своите потребности и да ги изразят ефективно, за да си осигурят балансиран и удовлетворяващ професионален живот. Да се даде възможност на служителите да се учат, да се развиват и да допринасят ефективно за изпълнението на своите роли.
  • Подобно на начина, по който лекарят оформя работата си като лечебна, служителите в различни сектори биха могли да предефинират ролите си, за да отразят значимите и въздействащи измерения на работата си. Това потенциално би могло да доведе до по-висока удовлетвореност от работата и ангажираност.

Като цяло, като обучават съзнанието на служителите да подреждат преживяванията си по редовен, подреден и разпознаваем начин, използвайки принципите на Гещалт, компаниите могат да създадат работни места, които са по-продуктивни, ефективни и приятни.