Вход

Съвети за Кандидати

11.08.2023

Виктория Лазарова

Какво крие динамиката в счетоводния сектор за професионалистите на различни нива?

Счетоводството е бизнес отделът, който предоставя информация за финансовото състояние на организации и е важен инструмент за вземане на решения на всички нива на управление. В съвременния бизнес климат, динамиката дава своя отпечатък и в тази професия. Затова поканихме Виктория Лазарова, Senior Recruitment Consultant от екипа ни, да разкаже какви са основните тенденции на пазара на труда за професионалистите в тази сфера.

 

 Какви тенденции се наблюдават в търсенето на специалисти с профил счетоводител или одитор за последните 12 месеца?

Настоящият пазар на труда търси кандидати с комплексен профил. Работодателите се ориентират към таланти, които притежават разнообразен набор от умения, включително за работа с различни софтуери и ERP системи, владеене на отличен английски език, опит в SAP, познания за финансови анализи и изключителни презентационни умения. Търсещите работа, които притежават подобен профил, силно повишават шансовете си за високо платени позиции и си подсигуряват възможност за израстване в днешната конкурентна професионална среда.

Глобално проучване на АССА показва, че 44% от младите счетоводители в световен мащаб очакват да сменят позицията или работодателя си през следващите 12 месеца. В каква позиция поставя това кандидатите на пазара на труда?

Младите хора в сферата очакват бързо развитие в кариерата, като в рамките на една година придобиват нови знания и умения, а това подхранва мотивацията им да сменят позицията. Тази амбиция обаче ги подлага и на ожесточена конкуренция, тъй като компаниите непрекъснато повишават очакванията си за професионална компетентност и умения, които кандидата трябва да притежава. В този контекст компаниите търсят силно мотивирани кандидати, които искат да навлязат по-дълбоко в счетоводния сектор и имат желание за непрекъснато придобиване на знания и интерес към новости.

Според вашите наблюдения на пазара, кои са топ уменията на съвременния счетоводител, които компаниите приоритетно търсят?

Съвременният счетоводител трябва да притежава разнообразие от умения, за да се справи със сложната и динамична бизнес среда. Някои от топ уменията, които компаниите приоритетно търсят при счетоводителите, включват:

 • Владеенето на основните счетоводни принципи, стандарти и методи за подготовка на финансови отчети е от решаващо значение. Счетоводителят трябва да разбира пълния цикъл на счетоводния процес и да може да използва счетоводни софтуерни приложения ефективно.
 • Ефективно анализиране на финансовите данни, идентифициране на тенденции и необичайни ситуации, както и извличане на ценна информация от числата. Анализът на данни може да помогне за прогнозиране на бъдещи тенденции и вземането на стратегически решения.
 • С разрастването на дигиталната трансформация, се очаква от счетоводителите също да се адаптират към използването на нови технологии и софтуерни инструменти. Уменията за работа със счетоводни програми, бази данни, автоматизация и аналитични инструменти се оценяват високо.
 • И не на последно място, важно умение е способността на професионалистите в сферата да представят сложна финансова информация на неспециалисти, чрез ясна и разбираема комуникация.

 

Предвид засиления интерес на млади хора към образование и развитие в тези специалности, какви съвети бихте им дали за успех в сферата?

Опитът ни показва, че изборът на кариера в счетоводството продължава да бъде разумна алтернатива за тези, които търсят дългосрочни перспективи за развитие и възможности за непрекъснато придобиване на нови знания и умения. За да постигнат успех в тази област, бих препоръчала на младите хора следното:

 • Продължавайте да се обучавате и развивате. Участието в курсове, обучения, семинари и сертификационни програми (като например CPA, СMA, ACCA и др.) ще ви помогне да придобиете допълнителни специализирани знания и умения.
 • Надграждайте уменията за работа със счетоводни софтуерни платформи и инструменти. Владеенето на технологични решения е ключово за съвременния счетоводител.
 • Развивайте комуникационни умения. Счетоводителите често трябва да представят и обясняват сложна информация пред разнообразни аудитории.
 • Разгледайте различни области на счетоводството и одита и определете в каква сфера искате да се специализирате.
 • Търсете възможности за стажове или практики в счетоводни фирми, компании или организации, за да приложите уменията си на практика и да се запознаете със сферата.
 • Развивайте езиковите си умения. Много ресурси, материали и стандарти в счетоводството са на английски.
 • Оставайте информирани за последните тенденции и нововъведения в счетоводството и одита. Този сектор се променя бързо, и непрекъснатото обучение е от ключово значение.

 

Съчетавайки тези съвети със стремеж към усъвършенстване и непрекъснато учене, младите хора могат да постигнат успех в сферата на счетоводството и одита.