Вход

В нашия фокус

11.05.2022

Георги Костадинов

Как се променя ролята на финансовия директор?

Ролята на финансовия директор е сложна, ключова и все по-изискваща. Георги Костадинов, Финансов директор на Manpower България и Заместник регионален Финансов директор на клъстера Manpower Югоизточна Европа, е част от компанията от 2007 година. В тази статия той споделя какви са уменията, които правят човек в неговата професия успешен в работата си и в управлението на хора, как се е променила професията с оглед на световната пандемия и новосъздадените модели на работа, каква роля играе дигитализацията и каква е взаимовръзката между финанси и човешки капитал.

 

Какви са специфичните умения, които трябва да притежава един финансов директор, за да бъде успешен в ръководенето на екипите си?

Ролята на финансовия директор е много променена през последните години. Познанията по финанси и управление на активите на дадена компания отдавна не са водещи. Финансовият директор трябва да познава в детайли бизнес процесите на компанията, да подпомага всички звена и да следи в реално време изпълнението на стратегическите цели. Да анализа и да предотвратява риска, не само финансов, но и на оперативно ниво са много важни негови отговорности.

За да развива и успешно да ръководи екипи, поведенческият модел на финансовия директор се променя и усъвършенства. Начинът на работа с екипите е базиран на повече доверие и синергия и има обединяваща роля за постигането на по-високи резултати.

 

Пандемията, работата от вкъщи и цялостната промяна в работните процеси по света довежда и до съответните промени в длъжността на финансовия директор. До каква степен гъвкавостта играе роля сред задължителните умения, които трябва да притежава той в днешно време?

Гъвкавостта е много важна, особено по време на пандемия. Работата от вкъщи и ограниченият директен контакт доведоха и до промяна в нагласите и потребностите на хората. Различната работна среда изисква и различен стил на управление, който да помогне за по-лесното преодоляване на социалната криза и да не допусне повлияване на качеството на работа.

 

Активното навлизане на дигитализацията и автоматизацията във всички бизнес сектори ще доведе ли до промени в работата на финансовия директор? Какви ще бъдат те?

По време на пандемия, дистанционно, успяхме да внедрим нова финансова система с повече функционалности и в голяма степен я адаптирахме за нуждите на нашия бизнес. Автоматизирахме редица процеси, с което ще минимизираме риска от човешка грешка. В дългосрочен план това ще доведе до оптимизиране на паричните потоци и ще повиши ефикасното управление на активите на компанията.

Стартирахме и замяна на системата за управление на възнагражденията на служителите, както и вървим в посока на създаване и поддържане на електронни досиета.

В този смисъл, финансовият директор следва непрекъснато да търси нови възможности за внедряване на дигитални процеси, цифровизация на документооборота, минимизиране на необходимите складови ресурси и рационално оползотворяване на офис пространството.

 

Къде за вас се крият важните взаимовръзки между Финанси и HR?

Падането на бариерите между функциите на човешките ресурси и финансите може да извлече редица ползи за една организация.

Способността на финансите и човешките ресурси да работят заедно и да разбират ролята на другия екип е от ключово значение. В много организации човешките ресурси и финансите са две различни бизнес области. Финансите помагат за разпределянето на ресурси  за изпълнение целите на организацията, за баланса между разходите и приходите. HR наема и мотивира хората, с които да се постигнат същите цели. Въпреки че са две различни звена, важно е да има сътрудничество между човешките ресурси и финансите в рамките на една организация. Също така важно е да се разбира планирането на работната сила. Става дума не само за броя на служителите, но и за това колко критични инвестиции в човешки капитал (напр. обучения,  програми за развитие, други мотивационни фактори) водят до осезаеми крайни резултати.

За ефикасното функциониране на дадена структура е необходимо да се създаде симбиоза, при която всички участници извличат полза от взаимоотношенията си.